• AKTUÁLNE VÝZVY

  VÝZVA Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020:

  7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

  Termín na predkladanie žiadostí o NFP: od 02.11.2017 do 30.11.2017
  Číslo výzvy: 22/PRV/2017

  Oprávnený žiadateľ:

  • obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
  • združenia obcí s právnou subjektivitou (s počtom obyvateľov do 1 000 vrátane).

  Oprávnené aktivity projektu:

  Aktivita Zameranie Spolu indikatívna výška finančných prostriedkov Oprávnené výdavky na projekt (EUR)
  1. investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba / rekonštrukcia / modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov 12 500 000 Min.: 10 000
  Max.: 150 000

  Kontaktujte nás a pomôžeme Vám s prípravou cenovej ponuky

  Registrujte sa na odber noviniek