• AKTUÁLNE VÝZVY

  Modernejšia škola 2021

  V nadväznosti na projekt „Modernejšia škola 2021“, ktorú zverejnilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorej podrobnosti nájdete v linku by sme Vám chceli ponúknuť naše služby.

  https://www.minedu.sk/oznamenie-o-moznosti-predkladania-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-ministerstva-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-slovenskej-republiky-na-inovativne-pristupy-priestorovych-rieseni-a-vyucby-v-zakladnych-a-strednych-skolach-aktualizacia-11-5-2021/

  Ponúkame Vám naše služby v oblasti poradenstva, tvorby cenových ponúk, a komplexného vybavenia oddychových zón, relaxačných zón, inovatívnych tried.
  Vaša zmena by mala spočívať k prístupom vo výučbe a implementovať ich do praxe. Veľmi veľa záleží od prevedenia školských lavíc a teraz máte nenávratnú šancu získať pre Vašu školu nenávratné prostriedky .

  V našom portfóliu nájdete vďaka moderný, ergonomický , inovatívny. Vybavíme Vaše učebne nadčasovým nábytkom moderného vzhľadu a technológií, či už sa jedná o frontálnu alebo skupinovú výučbu.

  Žiadajte si cenové ponuky a radi Vám poskytneme poradenstvo na alexnabytok@alexnabytok.sk

  Ďalej

  VÝZVA Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 2014 – 2020:

  7.4 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry

  Termín na predkladanie žiadostí o NFP: od 02.11.2017 do 30.11.2017
  Číslo výzvy: 22/PRV/2017

  Oprávnený žiadateľ:

  • obce vo vidieckych oblastiach s počtom obyvateľov do 1 000 (vrátane);
  • združenia obcí s právnou subjektivitou (s počtom obyvateľov do 1 000 vrátane).

  Oprávnené aktivity projektu:

  Aktivita Zameranie Spolu indikatívna výška finančných prostriedkov Oprávnené výdavky na projekt (EUR)
  1. investície súvisiace s vytváraním podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry – napr. výstavba / rekonštrukcia / modernizácia športovísk a detských ihrísk, amfiteátrov, investície do rekonštrukcie nevyužívaných objektov v obci pre komunitnú/spolkovú činnosť vrátane rekonštrukcie existujúcich kultúrnych domov 12 500 000 Min.: 10 000
  Max.: 150 000

  Kontaktujte nás a pomôžeme Vám s prípravou cenovej ponuky

  Registrujte sa na odber noviniek